Potrzebujesz gotówki? Zatankuj u nas!
Wypełnij wniosek
Podpisz umowę
Ciesz się pełnym portfelem!

Wybierz okres i kwotę pożyczki

  • 92 tyg.
  • 130 tyg.
  • 140 tyg.
500
  • Rata tygodniowa: 28.25
  • Pozostałe raty: 1.00 zł
  • RRSO: 390.03%
  • Całkowita kwota do spłaty: 773.00

Złóż wniosek online

Powyższa prognoza nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczna oferta pożyczki w tym wysokość miesięcznej raty oraz całkowitych kosztów pożyczki uzależniona będzie od indywidualnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

Jesteś zainteresowany pożyczką?
Wypełnij wniosek – skontaktujemy się z Tobą

1. Parametry pożyczki:
2. Dane pożyczkobiorcy:
3. Dane o dochodach:

"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez T&T Partners sp. z o.o. w celu udzielania mi dodatkowych informacji o oferowanych produktach oraz innych informacji (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), których dotyczy przesłane przez mnie zapytanie, również wtedy, gdy nie dojdzie do zawarcia ze mną Umowy Pożyczki. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do zawarcia umowy pożyczki pieniężnej oraz jej obsługi. Zostałem poinformowany o prawie wglądu do treści podanych w umowie pożyczki i ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz.U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Moje dane osobowe przekazuję spółce T&T Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Lea 114 dobrowolnie w celu zawarcia oraz realizacji umowy pożyczki."

"Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2012 r. poz.1376) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ja upoważniam T&T Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ulicy Lea 114 do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu."

Informacja przeznaczona dla konsumenta

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: T&T Partners sp. z o.o. BIG InfoMonitor S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Związek Banków Polskich
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby administratora) biuro@partner-pozyczki.pl info@big.pl info@bik.pl kontakt@zbp.pl
3. Wyznaczeni zostali inspektorzy ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez adres e-mail, lub pisemnie (adres siedziby administratora) iod@partner-pozyczki.pl iod@big.pl iod@bik.pl iod@zbp.pl

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez:

  • Wierzyciela w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub wery kacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.
  • BIG InfoMonitor, w celu udostępniania informacji gospodarczych oraz prowadzenia Rejestru Zapytań, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • BIK i ZBP w celu, udostępniania danych gospodarczych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych, będący podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Wierzyciel, BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, nr dokumentu tożsamości.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

"Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych informacji, mam świadomość, podlegam odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie faktów mających wpływ na decyzję o udzieleniu pożyczki przez T&T Partners sp. z o.o."