Polityka przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO.


Szanowna Pani/Szanowny Panie,
z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) T&T Partners sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T&T Partners sp. z o.o., ul. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000483252, REGON: 122969873, NIP 6772377618, tel: 12 395 71 71, e-mail: biuro@partner-pozyczki.pl, a ponadto, że: 

  • dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy pożyczki oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem,
  • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy pożyczki oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO),
  • dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z uwzględnieniem okresu w jakim z mocy prawa T&T Partners sp. z o.o. zobowiązany jest przechowywać dane,
  • dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz T&T Partners sp. z o.o. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego,
  • informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
  • informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana,
  • dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio,
  • kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: iod@partner-pozyczki.pl,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@partner-pozyczki.pl lub pocztą: T&T Partners sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Lea 114, 30-133 Kraków.